N.B. gebruik voor deze luisteroefeningen liever geen Internet Explorer: vaak blijken de luisteroefeningen dan niet te werken. In plaats daarvan kun je de luisteroefeningen openen met  Chrome, Firefox, Opera of Edge.

Hoofdstuk 1 bladzijde 10

má mǎma mà
nī ní nǐ nì
hāo háo hǎo hào
lī lí lǐ lì
bō bó bǒ bò
līn lín lǐn lìn
nā ná nǎ nà
lū lú lǔ lù

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Hoofdstuk 2

Tekstje bij hoofdstuk 2, bladzijde 19

 
Tekstje bij hoofdstuk 2, bladzijde 19

Woordenlijst bij hoofdstuk 2

你 nĭ
早 zăo
不 bù
好 hăo
我 wŏ
你呢 nĭ ne
谢谢 xiè xiè
再见 zài jiàn
吗 ma

 


Hoofdstuk 3

Tekstje hoofdstuk 3

 
你好
a: nĭ hăo
你好
b: nĭ hăo
你几岁了
a: nĭ ji suì le
我十一岁了
b: wŏ shí yī suì le
你呢
b: nĭ ne?
我九岁了
a: wŏ jiŭ suì le

Woordenlijst hoofdstuk 3

 
一 yī 1
二 èr 2
三 sān 3
四 sì 4
五 wŭ 5
六 liù 6
七 qī 7
八 bā 8
九 jiŭ 9
十 shí 10
几 ji
岁 suì
   
1-10
 
10-20

Hoofdstuk 4

Tekstje hoofdstuk 4
你好她是谁 ?
a: nĭ hăo, tā shì shéi ?
她是我妹妹
b: tā shì wŏ mèimèi
妹妹, 你好
a: mèimèi, nĭ hăo
她是我妈妈
b: tā shì wŏ māmā
他是我爸爸
b: tā shì wŏ bàbà
你有哥哥吗
a: nĭ yŏu gēgē ma
我没有哥哥
b: wŏ méi yŏu gēgē
你有弟弟吗
a: nĭ yŏu dìdì ma
我有弟弟
b: wŏ yŏu dìdì
弟弟八岁
b: dìdì bā suì
妹妹六岁
b: mèimèi liù suì

Woordenlijst hoofdstuk 4

 
他 tā
她 tā
妈妈 māma
爸爸 bàbà
小 xiăo
弟弟 dìdì
哥哥 gēgē
姐姐 jiĕjiĕ
妹妹 mèimèi
有 yŏu
是 shì
谁 shéi
吗 ma
大 dà

Hoofdstuk 5

Tekstje hoofdstuk 5

你吃什么?
a: nĭ chī shénme ?
我吃米饭
b: wŏ chī mĭfàn
你喜欢吗 ?
a: nĭ xĭhuan ma
我喜欢
b: wŏ xĭhuan
我不喜欢吃米饭
a: wŏ bù xĭhuan chī mĭfàn
我喜欢吃鱼
a: wŏ xĭhuan chī yŭ
我喜欢喝可乐
b: wŏ xĭhuan hē kĕlè
我喜欢喝茶
a: wŏ xĭhuan hē chá

Woordenlijst hoofdstuk 5

 
喝 hē
吃 chī
汽水 qì shuĭ
可乐 kĕ lè
茶 chá
米饭 mĭ fàn
肉 ròu
鱼 yú
水果 shuĭ guǒ
土豆 tŭ dòu
什么 shénme
喜欢 xĭhuan

Hoofdstuk 6

Tekstje hoofdstuk 6

 
你去哪里 ?
a: nĭ qù nali?
我去学校,你呢 ?
b: wŏ qù xuéxiào, nĭ ne ?
我回家,去玩儿: 跳舞,看电视
a: wŏ huí jiā, qù wánr: tiàowŭ , kàn diàn shì
学校以后我去外边
b: xuéxiào yĭhòu wŏ qù wàibian
朋友学校以后你来我的家我们去玩儿
a: péngyou, xuéxiào yĭhòu nĭ lái wŏde jiā, wŏmen qù wánr!

Woordenlijst hoofdstuk 6

 
家 jiā
回家 huíjiā
学校 xuéxiào
外边 wàibian
里边 lĭbian
去 qù
来 lái
玩儿 wán(e)r
看书 kàn shū
跳舞 tiào wŭ
朋友 péngyou
看电视 kàn diàn shì
以后 yĭhòu
哪里 nălĭ
有 时间 yǒu shíjiān

Hoofdstuk 7

Tekstje hoofdstuk 7

 
这是什么动物 ?
a: zhè shì shénme dòngwù?
这是龙
b: zhè shì long
龙很大
a: lóng hěn dà
蛇 很小
a: shé hěn xiăo
蛇不是龙
b: shé bu shì long
对了
a: duì le!
你喜欢什么动物 ?
a: nĭ xĭhuan shénme dòngwù ?
我喜欢狗, 猴子, 兔子
b: wŏ xĭhuan gŏu, hóuzi, tùzi
我喜欢马, 羊, 鸡, 猪
a: wŏ xĭhuan mă, yáng, jī, zhū.
你喜欢老虎吗 ?
b: nĭ xĭhuan lăohŭ ma ?
我不喜欢老虎 a: wŏ bu xĭhuan lăohŭ

Woordenlijst hoofdstuk 7

 
这 zhè
动物 dòngwù
龙 lóng
很 hěn
蛇 shé
对了 duì le!
狗 gŏu
猴子 hóuzi
兔子 tùzi
马 mă
牛 niú
羊 yáng
鸡 jī
猪 zhū
老虎 lăohŭ
老鼠 lăoshŭ

Hoofdstuk 8

Tekstje hoofdstuk 8

 
你好顾客
a: nĭ hăo gùkè
你好
b: nĭ hăo
你要买什么?
a: nĭ yào măi shénme ?
我要买苹果,茶,和饼干
b: wŏ yào măi píngguŏ, chá, hé bĭnggān
我们没有茶
a: wŏmen meiyŏu chá
没问题,你有饼干马
b: mei wèntí, nĭ yŏu bĭnggān ma
我有饼干,饼干八元
a: wŏ yŏu bĭnggān, bĭnggān bā yuán
好,你也有苹果马 ?
b: hăo, nĭ yě yŏu píngguŏ ma
我有苹果, 一苹果九元
a: wŏ yŏu píngguŏ, yī píngguŏ jiŭ yuán 一
共多少钱 ?
b: yigòng duōshao qián ?
一共 十七元
a: yigòng shíqī yuán
不贵
b: bu guì
很便宜
a: hĕn piányi
谢谢, 再见
b: xièxiè, zàijiàn
不客气, 再见
a: bù kèqi, zàijiàn

Woordenlijst hoofdstuk 8

 
顾客 gùkè
要 yào
买 măi
苹果 píngguŏ
饼干 bĭnggān
没问题 mei wèntí
元 yuán
一共 yigòng
不客气 bù kèqi
多少 duōshao
钱 qián
贵 guì
便宜 piányi

Hoofdstuk 9

Tekstje hoofdstuk 9

 
你喜欢什么颜色 ?
a: nĭ xĭhuan shénme yánsè ?
我喜欢红色
b: wŏ xĭhuan hóngsè
你呢 ? b: nĭ ne ?
我不喜欢红色
a: wŏ bu xĭhuan hóngsè
我喜欢蓝色
a: wŏ xĭhuan lánsè
蓝色很好看
b: lánse hĕn hăo kàn
我也喜欢灰色
a: wŏ yĕ xĭhuan huīsè
灰色很漂亮
b: huīsè hĕn piào liang

Woordenlijst hoofdstuk 9

 
红色 hóngsè
白色 báisè
黑色 hēisè
橙色 chéngsè
黄色 huángsè
绿色 lùsè
蓝色 lánsè
紫色 zĭsè
灰色 huīsè
棕色 zōngsè
彩虹 căihóng
颜色 yánsè
漂亮 piào liang
衣服 yīfu
点钟 diănzhōng
分钟 fēnzhōng
几点钟 ji diănzhōng
什么时候 shénme shíhou

Hoofdstuk 10

Woordenlijst hoofdstuk 10

 
16:05
17:10
15:13
08:00
09:00
10:16
头 tóu
头发 tóufa
眼睛 yănjing
口 kŏu
鼻子 bízi
耳朵 ĕrduo
脖子 bózi
肚子 dùzi
腿 tuĭ
脚 jiăo
脚趾 jiăo zhĭ